ingressbild_vanthall

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken.

Ansvara för och besluta om allmän trafikplikt.

Ansvara för och besluta om kollktivtrafikens taxor i Norrbotten.