Förslag på förändringar i tågpendeltrafik Boden-Luleå

 

Från och med december 2022 föreslås konceptet med tågpendel mellan Boden och Luleå läggas ner. Det innebär minskade antal turer under vardagar men sträckan kommer fortfarande trafikeras med persontåg och i framtida planer föreslås flera förändringar som på sikt skapar en bättre kollektivtrafik i Norrbotten.

Idag finns totalt tolv turer i vardera riktningen mellan Boden och Luleå. Åtta av dessa är genomgående trafik som är på väg till/från Kiruna, Umeå och Haparanda. Fyra turer trafikeras av ett speciellt fordon, den så kallade pendeln. Denna utökade tågtrafik startade på sträckan Boden-Luleå den 1 april 2019 för att öka möjligheten till arbets- och studiependling med tåg mellan de två orterna. Nu föreslår RKM:s direktion att den utökade tågtrafiken läggs ned. Beslutes förväntas fattas av Norrtåg AB:s styrelse inom kort.

- Trafiken hann vara igång ett år innan pandemin slog till, resandet kom inte igång innan pandemin och har haft svårt att återhämta sig efteråt. I januari var det 349 resenärer på totalt 120 avgångar, i februari något fler, säger Mats Aspemo, chef på Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten.

Den genomgående trafiken berörs inte vilket innebär att det även fortsättningsvis kommer att finnas tågtrafik mellan Boden och Luleå med åtta turer i vardera riktningen på vardagar. Helgtrafiken berörs inte alls av avvecklingen av det speciella fordonet, utan trafikeras som tidigare.

Förändringar inom infrastrukturen påverkar planerna

Förutom den minskade mängden passagerare finns flera förändringar som vägs in i förslaget. Från och med år 2025 blir det svårt att rymma all tågtrafik eftersom godstrafiken då ökar kraftigt på sträckan Boden-Luleå. Trafikverket har fått ett särskilt regeringsuppdrag som redovisades i november där man pekar på behovet av ett dubbelspår på sträckan Boden-Luleå. Detta fanns inte med i den senaste nationella transportplanen men RKM har i remissvar kommenterat vikten av att detta kommer till. Trafikverket har nu fått ytterligare ett uppdrag med en fördjupad analys om infrastrukturbehoven.

- RKM arbetar också aktivt med att se över länets kollektivtrafiknät för att göra förbättringar som ska leda till en bättre samordning mellan trafikslagen tåg, buss i länstrafik och buss i stadstrafik, till exempel när det gäller bytespunkter, tidtabeller etc, säger Mats Aspemo.

I det arbetet ser man även över hur man kan räta ut busslinjer för att få en snabbare trafik vilket är en känd och viktig faktor för att man ska lämna bilen hemma.

- Stråket mellan Boden och Luleå är viktigt och prioriterat i det arbetet. Man ser också att om det blir ett dubbelspår är förutsättningarna helt annorlunda för en pendlingstrafik på sträckan, säger Mats Aspemo.

Direktionen för Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten består av representanter från alla kommuner i Norrbotten samt Region Norrbotten. I bifogad tidtabell för Boden-Luleå markeras med turkost de linjer som kommer att föreslås försvinna från mitten av december 2022.